Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.horyniec.naszgok.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.07.2014

Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2024
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji


Oświadczenie sporządzono dnia 05.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
Fax./tel. 16 6313105,
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Wojtyszyn, adres poczty elektronicznej anwo1@interia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
1. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest przy
ul. Jana III Sobieskiego 4 w Horyńcu-Zdroju. Jest to budynek jednokondygnacyjny
2. Do budynku prowadzi pięć wejść:
- dwa główne wejście od ul. Jana III Soboieskiego,
- trzy wejścia od podwórka - informacja turystyczna z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego
3. W budynku jest dostępna toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Możliwość wstępu z psem przewodnikiem/asystującym

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30