Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO -ochrona danych osobowych

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu -
Zdroju (adres: ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój, telefon kontaktowy: 16 631
3105).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6